Praffdata – 14.05.1986 – klub Program – Gliwice

Praffdata 14.05.1986 – klub Program – Gliwice