Praffdata – 21.11.1992 – klub Smok – Otwock

Praffdata – 21.11.1992 – klub Smok – Otwock